Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gaan over de dienstverlening van LinkTastic.


Artikel 1 Definities

 1. 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van linktastic.
 2. 1.2 Dienst(en): de Dienst(en) zoals nader aangeduid in deze, tussen linktastic.nl Opdrachtgever gesloten, overeenkomst.
 3. 1.3 LinkTastic: een handelsnaam van de eenmanszaak Sander Boersma te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86255584.
 4. 1.4 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met linktastic.nl een overeenkomst heeft gesloten.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. 2.1 Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met LinkTastic schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door linktastic.nl als zodanig zijn aanvaard.


Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

 1. 3.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen- en geaccepteerd is door LinkTastic.
 2. 3.2 De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het abonnement. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de acceptatiedatum als ingangsdatum. Opdrachtgever krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie.


Artikel 4 Opzegging overeenkomst

 1. 4.1 De Dienst zal worden verleend door linktastic.nl aan Opdrachtgever gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen.
 2. 4.2 Zowel de Opdrachtgever als linktastic.nl kunnen de overeenkomst maandelijks schriftelijk opzeggen.
 3. 4.3 De ingevoerde gegevens zullen na een maand na opzegging van de systemen van LinkTastic worden verwijderd.


Artikel 5 Overmacht

 1. 5.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van LinkTastic.
 2. 5.2 LinkTastic is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
 3. 5.3 De Opdrachtgever verklaart LinkTastic niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen.


Artikel 6 Prijzen

 1. 6.1 Prijzen zijn eenmalig per artikel en blijven gepubliceerd zolang LinkTastic actief is.
 2. 6.2 Alle prijzen voor de Diensten van LinkTastic worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. LinkTastic stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 3. 6.3 In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van LinkTastic, heeft LinkTastic het recht de Dienst (tijdelijk) te blokkeren. De kosten welke voorvloeien uit de overeenkomst, blijven gedurende een periode waarin de Dienst geblokkeerd is onverminderd doorlopen.


Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

 1. 7.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. 7.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door LinkTastic aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door LinkTastic is ontvangen.
 3. 7.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 4. 7.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig, heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.


Artikel 8 Gebruik Diensten

 1. 8.1 Om toegang te krijgen tot de Diensten dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door LinkTastic worden verstrekt.
 2. 8.2 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door LinkTastic beschikbaar gestelde inloggegevens.
 3. 8.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan.
 4. 8.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan LinkTastic te melden.
 5. 8.5 LinkTastic is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.
 6. 8.6 De Opdrachtgever vrijwaart LinkTastic van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever.
 7. 8.7 De Opdrachtgever dient LinkTastic onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever.
 8. 8.8 LinkTastic heeft het recht om geplaatste artikelen te migreren naar andere websites indien websites worden uitgefaseerd.


Artikel 9 Licentie

 1. 9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij LinkTastic of diens licentiegevers.
 2. 9.2 Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
 3. 9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Software of middels de site van LinkTastic aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. 9.4 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van LinkTastic wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door LinkTastic gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door LinkTastic geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd.


Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. 10.1 Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten of Diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen Dienstverlening via LinkTastic.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 11.1 LinkTastic sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door LinkTastic geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van LinkTastic.
 2. 11.2 LinkTastic is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade
 3. 11.3 LinkTastic heeft geen invloed op de algoritme van zoekmachines en is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen voor zoekresultaten door het gebruik van LinkTastic.
 4. 11.4 LinkTastic heeft geen invloed op Page Rank, Domain Authority of andere scores van derden, en aan deze scores kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 12 Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

 1. 12.1 LinkTastic kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. LinkTastic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden.
 2. 12.2 Beschikbaarheid van hosting Diensten, applicaties en/of websites van Opdrachtgever binnen de LinkTastic infrastructuur wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle Diensten zorgen. LinkTastic is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Opdrachtgever en of derden.


Artikel 13 Persoonsgegevens

 1. 13.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in LinkTastic ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
 2. 13.2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. 13.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door LinkTastic, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat LinkTastic daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.


Artikel 14 Doeleinden van verwerking

 1. 14.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. 14.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
 3. 14.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.